Het zijn niet de grootsten en niet de intelligentsten die overleven, maar het zijn degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de omstandigheden. “

 

Darwin

 

 

 Het is raadzaam je eigen positie te verkennen en weten wat om ons heen speelt. Een van de doelstelling van dit stuk is om onze leden bewuster te maken. Tegelijkertijd een open visie naar de toekomst te plegen. Natuurlijk zonder enige verplichting.

 

De achtbaan in de vogelsport.

 

 

Vasthouden of er uitvallen!

 

Menige lokale vogelvereniging hanteert het principe van vasthouden: vasthouden aan bekende waarden en principes. Is het een vorm van ijdelheid of zelfbescherming?

 

De feiten vanuit de praktijk spreken andere taal:

 

 • Afname aantal leden /spelende leden en jeugdleden; vergrijzing

 • Bestuursvacatures blijven open of worden moeilijk ingevuld

 • Krimp aantal verenigingen

 • Trend ontwikkeling laat weinig toekomst zien in huidige vorm (info jaarcijfers district)

 • Daarnaast zien we afname van de inkomsten in de vorm van contributie en sponsorbijdragen.

 

Het kan ook anders. De Edelzanger uit Munstergeleen laat een stabiel beeld zien en rapporteert aan de Nederlandse Bond een ledengroei.

 

 • Winnaar Ledentrofee 2015 voor Limburg.

 • Zelfstandig en op eigen kracht een OTT te spelen

 • We kunnen kwaliteit boven kwantiteit stellen bij de inbreng

 • Leden zijn enthousiast en competitief ingesteld

 • Diversiteit van vogels op TT

 • In Limburg de enige met zangvogelcompetitie (Timbrado’s)

 

Zijn wij nu veilig met deze constatering? En…zullen de bovenstaande feiten ons niet gaan raken?

 

Bij een vereniging waar het ledenaantal is gekrompen en waar een show wordt georganiseerd, zien we het volgende typerende beeld;

 

 • Ze letten op de uitgaven en hanteren spaarzaamheid. Nobel principe, echter gericht op het “lang volhouden principe”

 • Men is ”intern gericht”. Alle activiteiten zijn kleinschalig en alleen voor de vereniging zelf. Prima insteek op zich.

 • De jaarlijkse TT kan rekenen op de vaste groep van vrijwilligers. Betrokkenheid en verbondenheid is groot.

 

Om ledengroei te krijgen en zich als vereniging op de kaart te zetten, zul je niet alleen intern gericht moeten zijn maar zeker ook extern. Lezingen samen organiseren met andere verenigingen in de regio is zeker aan te bevelen. ( bv lezing Sjoerd Zwart ism Sittard en Geleen in Munstergeleen). Het organiseren van lokale vogelbeurzen tbv leden en niet-leden zijn goede initiatieven die extern gericht zijn en kunnen zorgen voor extra inkomsten en aspirant nieuwe leden. Rondom de jaarlijkse TT zie je het gebruik van sociale media en website nieuws flashes steeds meer als normale vorm van uitwisselen van informatie. Billboards of flyers blijven nog steeds actueel.

 

 

 

Hoe organiseer je een vereniging met dalende leden?

 

In deze vorm wordt de belasting van de harde kern van de overgebleven leden steeds groter. Het bestaansfundament voor de toekomst komt meer onder druk te staan. Kenmerkend is dat de vrijblijvendheid steeds minder wordt en steeds een beroep wordt gedaan op de overgebleven leden, die dit als een verplichting gaan zien.

 

 

Gaan wij als gezonde vereniging solitair verder? Wat is onze toekomst?

 

Om deze vraag te beantwoorden zullen we eerst inzicht én acceptatie van de ontwikkelingen en trend moeten hebben. Veel belangrijker is: welke bijdrage gaan en kunnen wij leveren!?

 

Als vereniging je entiteit, die jarenlang door vrijwilligers is opgebouwd en met tomeloze passie in stand is gehouden te verliezen, is een zware dobber. Liever sterven in het harnas dan veranderen en wellicht openstellen voor andere ideeën, leeft er vaak nog steeds onder de leden. Is die instelling nog te rechtvaardigen?

 

Andere initiatieven;

 

Om ons heen horen we geluiden van samenwerking of shows open stellen voor anderen. Goede initiatieven om meer vogels op shows te krijgen. Open inschrijvingen en/of internationale shows zien we voorbij komen. De bezoekersaantallen zijn er. Deze vorm van herorganiseren is in mijn ogen alleen weggelegd voor de grotere verenigingen. Gaan wij als Edelzanger Munstergeleen onze visie verleggen naar deze internationale shows?

 

Wellicht niet verstandig gezien de eerder genoemde trend in vogelland (na 5 jaar in de toekomst gezien als trend). Op dit moment is er géén meerwaarde in een 2de internationale show in onze regio. Hetzelfde geldt voor een open klasse. De bijzonderheid van onze OTT bezit op dit moment een status aparte in positieve zin. Bovendien heeft het voor de andere verenigingen een verlies van bijzonderheid bij hen. Indien de trends doorzetten wordt de haalbaarheid van openstellen van TT onrealistisch.

 

Is het overleven of slim organiseren?

 

Een antwoord op de veel gestelde vraag in vogelland? Een visie in vogelland anno 2016.

 

Wellicht indien duurzaamheid en aanpassingsvermogen samengaan, zeker de 1ste stap.

 

2016 is er in Nederland een fusie gestart en zal in 2017 verder in details worden afgerond: de Nederlandse Bond en de Algemene Bond. Jaren bleek een fusie onmogelijk, vaak door beschermende regelgeving door beide bonden. Identiek aan mijn 3de alinea van dit betoog.

 

De functie van de Bond en District zal voor het beter functioneren van de lokale verenigingen wellicht moeten veranderen naar mijn mening. De primaire functie die zij nu vervullen is achterhaald en past niet meer in deze tijd.

 

Mbt tot het functioneel organiseren van shows, heden;

 

De Bond Bondsshow / Wereldkampioenschap. Verantwoordelijk voor richtlijnen mbt keur ect.

 

Het District Organiseren regionale / provinciale show, beter bekend als “District show”

 

Vereniging Lokale TT show, gesloten / open klasse en zelf internationale / regionale shows.

 

 

 Mijn voorstel zou zijn: aangepast aan de trend op zich in combinatie met allianties of samenwerkingsvormen op verenigingsniveau, zou de organisatorische functies van District oa veranderen.

 

De Bond Bondsshow / Wereldkampioenschap. Verantwoordelijk mbt standaardisatie.

 

Het District Organiseren District show; Functie wordt Regionale Internationale/ open klasse.

 

Vereniging Lokale TT show; OTT en / of samenwerking vorm waar het event weer een bijzonder plek gaat innemen in de lokale regio.

 

Samenwerkingsvormen in brede zin van het woord, vooropgesteld dat het geen “district principe” wordt maar meer per gewest 3 a 4 verenigingen één event per jaar organiseren. Kan een vereniging alléén een TT organiseren op eigen kracht, dan is dat zeker welkom.

 

Het District zou een de rol van regionale internationale organisator van shows kunnen gaan vervullen. Momenteel zie je dat lokale verenigingen deze rol naar zich toe hebben getrokken om meer invulling te geven aan hun eigen TT.

 

Indien er in de gewesten lokale shows per 3 a 4 lokale verenigen worden georganiseerd zal dit zeker ten goede komen aan de bijzonderheid van het event en genoeg aandacht trekken.

 

Het Alliantie principe

 

De entiteit van de lokale vereniging blijft bestaan in het alliantie principe. De kracht zit in het gezond samenwerken per gewest op toerbeurt. Nog voor veel lokale vereniging is het opgeven van de eigen entiteit cq identiteit een onoverkomelijke drempel. Bij delen of samenwerken per gewest kunnen de kleine verenigingen weer hun stempel drukken. In mijn ogen zeker van groot belang daar vele kleine verenigingen best veel leden hebben maar weinig spelende leden.

 

Het basisprincipe is het organiseren per toerbeurt: roulatie. Deze is vrijwillig naar vermogen en ambitie van de alliantieleden. Bij acceptatie toerbeurt-organisator kunnen de alliantiecollega’s elkaar uithelpen.

 

Ieder verandering heeft nadelen, maar laten wij vooral de voordelen aanschouwen:

 

 • Voldoende vogels bij inbreng en op TT, diversiteit zal toenemen

 • Partnerschap basis; in combinatie behoud van eigen verenigingsentiteit

 • Delen capaciteit; middelen / kosten/ organisatie/ bestuursfuncties

 • Focus kwaliteit boven kwantiteit

 • TT wordt een lokaal event / happening.

 • Externe communicatie is minder versnipperd en meer gericht op het ene event.

 • Draagkracht sponsoren zal toenemen.

 

Wat maakt de Alliantie anders als de Kring? (Op dit moment is me niet bekend of de Kring nog actueel is.)

 

Vooropgesteld dat het District de functie ambieert om de regionale internationale shows voor haar rekening te nemen, ligt het verschil in het feit dat de Alliantie kleinschaliger wordt, in vergelijking met de opzet van de Kring. Nog een verschil: er is géén aparte show. Daarnaast komen er minder TT’s .

 

De kracht van het bijzondere moet meer tot uiting komen. Laten we eerlijk zijn: zouden we niet met minder shows verder kunnen, die immers maar half bezocht worden en waar vaak ook de zelfde bezoekers te zien zijn?

 

Het alternatief van de Alliantie shows: deze zullen drukker bezocht zijn en zeker een positieve indruk achterlaten.

 

 

Waarom neemt de Edelzanger Munstergeleen niet het initiatief voor een Alliantie ?

 

Veranderingen gaan gepaard met bewustwording en acceptatie. Voor de duidelijkheid; Munstergeleen verkeert nog in een luxe situatie om een onderlinge TT te spelen. Maar biedt dit genoeg buffer voor de toekomst? Is dit een appél voor een Alliantie? De kunst is niet de Alliantie, maar het vermogen om zich aan te kunnen passen aan de veranderende omgeving en zicht te hebben op de toekomst. Vaak zijn daar meerdere stappen voor noodzakelijk.

 

Voor het sluiten van een Alliantie zijn verenigingen in het voordeel die zich bewust zijn van hun eigen situatie en trendinzicht bezitten.

 

 

 Bert Ramaekers